Endret: 20 feb 2017     Opprettet: 7 feb 2017

Vår historie

Huseierlagets bakgrunn.....

Vestlijordet Huseierlag består av 13 rekkehus med henholdsvis 4, 6, og 8 boliger i hver rekke og utgjør totalt 72 boliger.

Husene ble bygget i perioden 1969 - 1971 av entreprenørselskapet Ing. F. Selmer som et frittstående borettslag. I 1982 ble borettslaget avviklet. I stedet ble det stiftet et selveierlag, Vestlijordet Huseierlag.

Ved etableringen av huseierlaget ble det tatt inn i vedtektenes pkt 1 en bestemmelse om at daværende og fremtidige eiere er forpliktet til å være medlem av Vestlijordet Huseierlag, og at alle huseiere er forpliktet til å respektere de til enhver tid gjeldende vedtekter og bestemmelser.

En slik bestemmelse var nødvendig ved etableringen av huseierlaget på grunn av boformen rekkehus, plasseringen av rekkehusene og muligheten til å etablere et godt bomiljø på et så avgrenset geografisk område.

Sameeksistensen i huseierlaget går i det store og hele svært bra, men kommer ikke av seg selv. Arbeidet med å skape et godt bomiljø pågår kontinuerlig. Det er i den anledning nødvendig å ha et felles regelsett som alle beboere respekterer og etterlever. Dette regelverket kommer til uttrykk i huseierlagets vedtekter, husordensregler og parkeringsbestemmelser som huseierlagets tillitsvalgte forsøker å forvalte etter beste evne.