4 mai 2018

Har du kjøpt eller planlegger kjøp av elbil?

På årets huseiermøte vedtok huseiermøtet å sette av inntil kr 300.000 for å bygge infrastruktur, dvs oppgradere strømkapasitet fra offentlig trafo inn til parkeringsplassene/garasjeplassene våre. Styret er i ferd med å utrede mulige løsninger basert på tilbud fra leverandører som kan levere elbil ladeplasser.

Har du kjøpt eller planlegger kjøp av elbil?
Styret har i 2 omganger, sommeren 2016 og vinteren 2018, forsøkt å kartlegge behovet for etablering av ladeplasser for elbil i huseierlaget. Ingen huseiere meldte tilbake til styret sommeren 2016. I vinter og vår har styret fått melding fra 6 huseiere om at de har kjøpt elbil.

Styret ønsker derfor å foreta en ny kartlegging av følgende:

1. Eier du eller disponerer du elbil?
2. Har du planer om å kjøpe elbil i 2018 eller 2019? I så fall når?

Dersom noen huseiere/beboere har kjøpt eller planlegger å kjøpe elbil, ber styret om å få beskjed. Styret kjenner foreløpig kun til 6 huseiere som har elbil.
For at styret skal kunne vurdere behovet for oppgradering av strømkapasiteten, må styret få vite om antall plasser huseierlaget trenger å tilrettelegge for.

Når styret har fått kartlagt behovet for ladeplasser, vil styret forhandle frem en avtale med en leverandør om etablering av elbilladeplasser, hvorav infrastrukturen (strøm inn til plassen) er det fellesskapet har sagt seg villig til å betale for.

Alle elbileiere som ønsker å bruke ladeplasser på huseierlagets område må forvente å måtte betale for elbilladeplassen sin selv.

Tilknytningsavgiften vil avhenge av fremforhandlet avtale og valgt løsning, men en rundspørring på Vestli i andre boligselskaper som er i etableringsfasen tilsier en tilknytningsavgift på kr 20 – 25.000 pr ladestasjon. Da vil ladeplassen følge boligen ved et eventuelt salg, dvs dette er en investering for den enkelte elbileier som vil kunne bruke det som markedsføringsargument ved salg av bolig.

Pr i dag betaler elbil-eiere for lading av bilene sine i garasjene
Huseiermøtet 2016 bestemte at de huseiere som parkerer elbilene sine i garasjene må betale kr. 250 pr mnd for lading. Disse huseierne har en egen kategori på sine fellesutgifter som heter Lading elbil og er på kr 250 pr mnd.

For liten strømkapasitet i våre garasjer
Imidlertid hvis det er slik at mange huseiere nå har kjøpt eller planlegger å kjøpe elbil, er dagens strømkapasitet på garasjeanleggene for dårlig. Det vil ikke være strømkapasitet i garasjene med nåværende strømkapasitet dersom flere lader på samme garasjerekke samtidig. Det er derfor viktig at styret får oppdatert informasjon om hvor mange elbileiere det er nå og hvor mange som har konkrete planer om å kjøpe elbil.

Epost om elbil bes sendt til:
Styreleder: 
Hans-Olav Toft, mobil 977 19 455, e-mail: hansolav.toft@gmail.com
Styremedlem:
Zeeshan Younis,  mobil 905 19 020, e-mail: zishanyounis@gmail.com
Styremedlem:
Thore Andersen, mobil: 977 63 602, e-mail: thore@alter.no