18 apr 2018

Årsmøtet vedtok vedtektsbestemmelser for å unngå at boligspekulanter kjøper rekkehus i Vestlijordet huseierlag

Styret har i lang tid sett med bekymring på at boligspekulanter kjøper opp store rekkehus med sikte på oppdeling i mindre boenheter og med sikte på å drive næringsmessig utleie. Dette fører til forringet bomiljø og økt belastning på ledningsnett, renovasjon mv da boligene huser langt flere personer enn fellesanlegg er dimensjonert for.

Årsmøtet 10. april tok grep for å forebygge at boligspekulanter etablerer seg i Vestlijordet huseierlag. Årsmøte vedtok to nye vedtektsbestemmelser.

Ny § 17:

Boligen skal brukes som bolig for huseieren. Boligen skal ikke brukes til næring.

Det er ikke tillatt å dele opp rekkehusene i mindre enheter og videreutleie disse. Det skal likevel være tillatt å etablere en utleieleilighet i kjelleren såfremt de offentligrettslige krav til etableringen av slik utleieleilighet er oppfylt.

Ny § 18:

Det er ikke tillatt å bruke rekkehusleilighetene til AirBnB eller annen tilsvarende romutleie til næringsformål.

Styret håper at dette vil stoppe boligspekulanter fra å kjøpe rekkehus i Vestlijordet huseierlag.